Info

Aktuálna verzia práce | 05.03.2019 | PDF

Základné informácie

Názov práce Štúdium štruktúry siete cestných prepojení slovenských miest
Školiteľka doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.
Študent Juraj Vetrák

Anotácia a cieľ práce

Študent zozbiera údaje o cestnom prepojení medzi slovenskými mestami a obcami nad 20000 obyvateľov a vytvorí cestnú sieť. Zmeria štatistické vlastnosti tejto siete za použitia vhodného dostupného softvéru. Implementuje potrebné podprogramy, ktoré nie sú súčasťou dostupného softvéru.

Cieľom práce je študovať vlastnosti cestnej siete na Slovensku z hľadiska teórie komplexných sietí. Študent pomocou dostupného softvéru na analýzu sietí preštuduje štatistické vlastnosti slovenskej cestnej siete, ako je rozdelenie stupňov uzlov, distribúcia klasterizačných koeficientov, asortatívnosť, disasortatívnosť, najkratšie vzdialenosti, rôzne typy centralít. Doprogramuje tie programy, ktoré nebudú súčasťou voľne dostupného softvéru.

Časový plán

15.10.2018 Výber témy
24.10.2018 Webová stránka k práci
13.11.2018 Vytvorený časový plán práce
27.11.2018 Zdroje umiestnené na webovej stránke + prezentácia zdrojov
15.01.2019 Nájdenie a vyfiltrovanie dát z OSM
31.01.2019 Naštudovaný teoretický úvod do problematiky
18.02.2019 Odovzdanie východiskovej kapitoly
30.04.2019 Dokončenie práce a príprava na posledné korekcie
01.06.2019+ Obhajoba + štátnice

Denník

05.03.2019

 • Zapracované pripomienky od p. Petroviča:

  • Nahradený zdroj od doc. Markošovej inou odbornou literatúrou
  • Vzhľadom na iné zdroje, upravené niektoré sekcie, najmä 1.2 Typy grafov, 1.3 Cesty
 • Upravené:

  • Odstránené hrubé písmo pri niektorých pojmoch (zjednotenie dizajnu práce)

26.02.2019

 • Zapracované pripomienky od školiteľky:

  • Definícia siete a jej vlastností už len ako jednoduchý graf
  • Zväčšená príkladová sieť pre distribúciu stupňov uzlov na 200 uzlov a 2000 hrán
  • Odstránený takmer duplicitný histogram počtu uzlov v sieti so stupňom deg
  • Ponechaný histogram distribúcie stupňov uzlov upravený na novú, väčšiu sieť
 • Zapracované pripomienky od p. Petroviča:

  • Zväčšené obrázky sietí
  • Upravený formát zdrojov
 • Upravené:

  • Najkratšia cesta, distance, diameter, priemerná vzdialenosť ciest presunuté do vlastností sietí
  • Matica susedností pri reprezentácii grafu
 • Doplnené:

  • Zadanie záverečnej práce
  • Pojem degree sequence
  • Popis niektorých funkcií a metód knižnice NetworkX

Na stiahnutie

Východisková kapitola 14.02.2019

PDF

Súbory 14.02.2019

ZIP

Prezentácia zdrojov 26.11.2018

PPTX

Prezentácia zdrojov 26.11.2018

PDF

Zdroje a literatúra

Podobné staršie bakalárske práce

[1]Iványiová K., Analýza šachu ako hernej komplexnej siete, bakalárska práca, školiteľ: Mgr. Peter Náther, PhD., Aplikovaná informatika, 2511 Aplikovaná informatika, 2012.
[2]Kolínek M., Implementácia vybraných algoritmov pre plánovanie trás, bakalárska práca, školiteľ: RNDr. Richard Ostertág, PhD., Informatika, 2508 Informatika, 2012. Dostupné na: dcs.fmph.uniba.sk/bakalarky/obhajene
[3]Lehoczký P., Analýza cestnej siete Slovenska ako komplexného grafu, bakalárska práca, školiteľ: Mgr. Peter Náther, PhD., Aplikovaná informatika, 2511 Aplikovaná informatika, 2012. Dostupné na: alis.uniba.sk

Východisková odborná literatúra

[4]EULER L., Solutio Problemat is ad Geometriam Situs Pertinentis, Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, 1741.
[5]DOROGOVTSEV S.N., MENDES J.F.F., Evolution of networks, 2001.
[6]MARKOŠOVÁ M., Dynamika sietí, súkromné zdelenie.
[7]MASON O., VERWOERD M., Graph Theory and Networks in Biology, 2006.
[8]VAN STEEN M., An Introduction to Graph Theory and Complex Networks, 2010.
[9]WEST D.B., Introduction to Graph Theory, Second Edition, Pearson Education, 2001.
[10]WILSON R.J., Introduction to Graph Theory, 4th Edition, Prentice Hall, 1996.

Manuály, učebnice, prezentácie, tutoriály a iné

[11]BARABÁSI A., Network Science Book. Dostupné na: http://networksciencebook.com
[12]NetworkX Reference, 2019. Dostupné na: https://networkx.github.io/documentation/latest/_downloads/networkx_reference.pdf
[13]OSMnx Documentation. Dostupné na: https://osmnx.readthedocs.io/en/stable/

Vstupné údaje

[14]GeoFabrik OpenStreetMap Datasets. Dostupné na: http://download.geofabrik.de